Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 1723/08

1.
Názov periodickej tlače: Čo má vedieť mzdová účtovníčka...
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2004
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: odborná literatúra z oblasti miezd a personalistiky

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: financie, bankovníctvo, poisťovníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PSDOMOV s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51 108 178
telefón: 0903 973 681
email: info@psdomov.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Peter Sliepka
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Na Hôrke 453/28, 010 03 Žilina
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa od 1.12.2019

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora