Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2261/08

1.
Názov periodickej tlače: Plus JEDEN DEŇ
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 04.09.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: denník
7.
Obsahové zameranie: spoločenský

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: denníky
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: 1) Plus JEDEN DEŇ magazín, 2) Plus JEDEN DEŇ receptár
periodicita vydávania prílohy: 1) týždenne, 2) týždenne
obsahové zameranie prílohy: 1) TV program 2) recepty
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
News and Media Holding a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 47 256 281
telefón: 02/32 15 33 11
email: igor.racicky@newsandmedia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
ESEMGE LIMITED
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor Limassol 3082, Cyperská republika
IČO: HE 343 382
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.príloha Plus JEDEN DEŇ magazín - 8.9.2006 2.príloha Plus JEDEN DEŇ receptár - 13.6.2008 3.príloha Plus JEDEN DEŇ pre ženy - 26.6.2008 4.ukončenie vydávania prílohy Plus JEDEN DEŇ pre ženy - 1.1.2012, 5.príloha PLUS JEDEN DEŇ Krížovky - 26.7.2012 6.ukončenie vydávania prílohy Plus JEDEN DEŇ Krížovky - 5.9.2013 7.príloha PLUS JEDEN DEŇ Šport auto - 5.9.2013 8.výmaz prílohy Plus JEDEN DEŇ Šport auto - 17.1.2014 9.zmena právnej formy - 8.7.2014 10.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 15.8.2014 11.zmena vydavateľa - 2.9.2015 12.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od 20.5.2016 13.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od decembra 2018

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora