Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2283/08

1.
Názov periodickej tlače: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.10.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: odborná periodická publikácia, účtovníctvo

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: ekonomika, hospodárstvo, technika, doprava
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Wolters Kluwer SR s. r. o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO: 31 348 262
telefón: 02/58 10 20 21
email: office@wolterskluwer.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Wolters Kluwer LR Central Europe GmbH
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Wipplingerstraße 24/1.OG, Viedeň 1010, Rakúska republika
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla od 26.1.2013 2.zmena názvu vydavateľa - 1.1.2014 3.zmena názvu vydavateľa a štruktúry vlastníckych vzťahov - 19.12.2019

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora