Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2282/08

1.
Názov periodickej tlače: Dom a bývanie
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 04.10.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: dom, bývanie

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: dom, záhrada, bývanie
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PERPES, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Cabajská 28, 949 01 Nitra
IČO: 44 213 841
telefón: 037/77 32 142-4, 0911/033 070
email: redakcia@domabyvanie.eu
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Marián Kraushuber
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Viničky 13, 949 11 Nitra
IČO:
telefón: 0911/033 070
email: kraushuber@domabyvanie.eu

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Ján Bugár
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Viničky 1, 949 11 Nitra
IČO:
telefón: 0905/799 649
email: bugar@domabyvanie.eu
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 26.3.2009

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora