Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 1433/08

1.
Názov periodickej tlače: Spoločník
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 07.03.2002
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojtýždenník
7.
Obsahové zameranie: spravodajstvo, publicistika, inzercia, kultúra, šport

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Sovam, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Poľná 40/26, 034 01 Ružomberok
IČO: 36 418 412
telefón: 0903/643 529
email: sovam@stonline.sk, redakcia@mikrocom.sk, spolocnik@mikrocom.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. arch.Pavol Fischer
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Poľná 40/26, 034 01 Ružomberok
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Stanislav Rakovský
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Turík 23, 034 01 Liptovská Teplá
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Ivan Staňo
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kukučínova 1563/6, 034 01 Ružomberok
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Branislav Močáry
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Ludrová 183, 034 71 Ludrová
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora