Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 1487/08

1.
Názov periodickej tlače: Kassai Figyelő
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2003
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: krajský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: informácie súvisiace so vstupom SR do NATO a EÚ

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: iné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: jednolistový nástenný kalendár
periodicita vydávania prílohy: 1 krát ročne
obsahové zameranie prílohy: kalendár
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Hernád, spol. s r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Komenského 24, 040 01 Košice
IČO: 36 570 869
telefón: 0948/753 013
email: kassaifigyelo@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Peter Havasi
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Komenského 24, 040 01 Košice
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Sándor Fuksz
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
sídl. POH 40, Veľké Kapušany
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 5.3.2014 2.zmena vydavateľa od 1.6.2014

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora