Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2747/08

1.
Názov periodickej tlače: XLinguae
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.06.2008
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: vedecká periodická publikácia, vedecké a odborné štúdie, recenzie, noviny vedeckých jazykových pracovníkov so zameraním na vyučovanie cudzích jazykov - jazyk vydávania slovenský/nemecký/anglický

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: iné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Petzwalova 30, 949 12 Nitra
IČO: 44 618 735
telefón: 0907/522 655
email: jbirova@yahoo.fr, svo@svo.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Martin Bíro
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Petzwalova 30, 949 12 Nitra
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 6.12.2011 2.zmena názvu periodickej tlače - 6.12.2011

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora