Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2423/08

1.
Názov periodickej tlače: DRAŽOBNÉ LISTY
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.02.2008
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: realitné noviny obsahujúce informácie o ponuke nehnuteľností, hnuteľností a pod. na predaj formou verejnej dražby a poradenských službách z oblasti správy a vymáhania pohľadávok, znaleckého oceňovania a pod.

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: inzertné a propagačné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
VENDITIO, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO: 36 653 799
telefón: 02/59 49 01 27, 0948/254 545
email: kancelaria@venditio.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Peter Vetrák
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
1. mája 8, 902 01 Pezinok
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Jozef Vetrák
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Ružová ul. 128//18, 935 37 Dolný Pial
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania - 22.9.2008 2.zmena periodicity vydávania - 2.11.2010 3.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 11.1.2011 4.zmena sídla - 17.5.2011 5.zmena sídla - 31.3.2014

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora