Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 11/08

1.
Názov periodickej tlače: Milliard Sun
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.07.2008
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: životný štýl, rozhovory, obchod, móda, luxus

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: magazínový formát
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Euboia Group s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Račianska 883, 831 02 Bratislava
IČO: 50 053 574
telefón: 0917 548 902
email: milliardcity@milliardcity.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
JUDr. Igor Turuk , LL.M.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Na Pažiti 13584/23C, 831 01 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa od 15.1.2016 2.zmena periodicity vydávania na 2x ročne - 17.5.2019 3.zmena vydavateľa od 29.1.2020 4.zmena vydavateľa od 1.5.2020 5.ukončenie vydávania prílohy - 14.5.2020 6.zmena sídla vydavateľa - 21.8.2020 7.zmena sídla vydavateľa - 2.3.2021

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora