Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 182/08

1.
Názov periodickej tlače: Slovo, časopis gréckokatolíckej cirkvi
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 14.02.1969
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojtýždenník
7.
Obsahové zameranie: cirkev, náboženstvo, jazyk vydávania slovenský/rusínsky/český

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: cirkev a náboženstvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
9.1.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PETRA, n.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hlavná 1, 080 01 Prešov
IČO: 37 886 622
telefón: 051/75 62 642
email: sefredaktor@casopisslovo.sk
9.2.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hlavná 1, 080 01 Prešov
IČO: 51 311 917
telefón: 051/75 62 601
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa od 1.10.2018 2.zmena jazyka vydávania - 5.11.2018

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora