Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2843/08

1.
Názov periodickej tlače: Lovu zdar
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.05.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: poľovníctvo

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: lesníctvo, poľovníctvo, rybárstvo, chovateľstvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Media Wave 2020, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kostolné Kračany 26, 930 03 Kostolné Kračany
IČO: 52 541 258
telefón: 0918 818 636
email: editor@magazinlovuzdar.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mária Feketeová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kostolné Kračany 26, 930 03 Kostolné Kračany
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa a zmena periodicity vydávania na mesačník - 4.12.2009 2.zmena vydavateľa - 21.12.2012 3.zmena sídla vydavateľa - 7.3.2013 4.zmena vydavateľa od 1.4.2016 5.zmena sídla vydavateľa - 3.5.2019 6.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.5.2019 7.zmena vydavateľa od 1.9.2020 8.zmena kontaktných údajov - 10.9.2020

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora