Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2853/09

1.
Názov periodickej tlače: RYTMUS ŽIVOTA
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 04.02.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: spoločenský týždenník, prinášajúci najhorúcejšie novinky zo života slovenských a zahraničných hviezd, o móde, cestovaní, receptoch, zdraví, krížovkách a kozmetike

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: magazínový formát
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MAFRA Slovakia, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava
IČO: 51 904 446
telefón:
email: ivan.netik@mafraslovakia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MAFRA, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, Česká republika
IČO: 45 313 351
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla - 8.9.2009 2.doplnená pravidelná príloha (Záhady a horoskopy) - 17.1.2011 3.doplnená pravidelná príloha (Rodinné zdravie,Varíme) - 2.10.2012 4.oprava štruktúry vlastníckych vzťahov - 27.4.2015 5.ukončenie vydávania príloh "Záhady a horoskopy", "Rodinné zdravie" a "Varíme" - 21.6.2016 6.zmena vydavateľa od 1.12.2018 7.zmena právnej formy vydavateľa od 28.8.2019 8.zlúčenie spoločnosti a zmena názvu vydavateľa od 1.1.2020 9.zmena sídla vydavateľa - 12.1.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora