Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2886/09

1.
Názov periodickej tlače: Slovenský rybár
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2000
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: rybárstvo

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: lesníctvo, poľovníctvo, rybárstvo, chovateľstvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Slovenský rybár, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
J. Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 390 313
telefón: 058/48 82 080
email: slrybar@stonline.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Pavel HOZA
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Vladimíra Clementisa 1164/17, 050 01 Revúca
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 9.10.2012

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora