Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 544/08

1.
Názov periodickej tlače: The Slovak Spectator
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.03.1995
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: anglický
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: všeobecné spravodajstvo z oblasti politiky, spoločenského diania, ekonomiky, obchodu a kultúry

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: noviny pre špecifické skupiny čitateľov
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: 1.Career and Employment Guide, 2. Spectatular Slovakia, 3. Real Estate and Construction Guide, 4. Investment Advisory Guide, 5. Book of Lists, 6.Spex
periodicita vydávania prílohy: 1. 1x ročne, 2. 1x ročne, 3. 2x ročne, 4. 1x ročne, 5. 1x ročne, 6. 4x ročne
obsahové zameranie prílohy: prílohy sú zamerané na pracovný trh, cestovanie po Slovensku, trh nehnuteľností, investície a voľný čas
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
THE ROCK, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 31 386 237
telefón: 02/59 23 33 00
email: spectator@spectator.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Petit Press, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35 790 253
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na týždenník - 31.10.2008 2.zmena sídla vydavateľa - 31.10.2008 3.zmena periodicity vydávania na dvojtýždenník - 9.6.2016 4.zmena periodicity vydávania na mesačník - 2.10.2017

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora