Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2915/09

1.
Názov periodickej tlače: Slovenský chov
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.10.1996
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárov

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: lesníctvo, poľovníctvo, rybárstvo, chovateľstvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Slovenský chov, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
IČO: 36 539 686
telefón: 037/77 84 070
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Ján Huba, PhD.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Južná 30, 949 01 Nitra
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Peter Demo, PhD.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Stodolova 10
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Róbert Hanák
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Záborského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Pavol Halvoň
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Matušincova 649/3, 949 07 Nitra - Janíkovce
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora