Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2999/09

1.
Názov periodickej tlače: Súkromný podnikateľ
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.10.1990
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: časopis pre obchodníkov a podnikateľov okresu Galanta a Šaľa

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: ekonomika, hospodárstvo, technika, doprava
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Fantázia media, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kráľová nad Váhom č. 68, 925 91 Kráľová nad Váhom
IČO: 46 515 381
telefón: 0905/238 895
email: fantazia@fantazia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PhDr. Milan Aľakša
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
P. J. Šafárika 15, 927 01 Šaľa
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Ivan Aľakša
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
p. Pázmaňa 5, 927 01 Šaľa
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 6.3.2012 2.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 29.3.2021 3.zmena periodicity vydávania na štvrťročník, zmena sídla vydavateľa - 8.3.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora