Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3012/09

1.
Názov periodickej tlače: Harmonia
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1993
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: zdravie, životný štýl, krása

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: zdravie, životný štýl
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MEDIA/JUVEN, spol. s r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Pribišova 19/A, 841 05 Bratislava
IČO: 31 343 651
telefón: 02/60 25 11 12
email: sekretariat@juven.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Juraj Málik
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Andreja Žarnova 1897/9, 010 01 Žilina
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 26.3.2012 2.zmena periodicity vydávania (9x ročne) - 20.3.2014 3.zmena periodicity vydávania (6x ročne), doplnená príloha - 22.1.2015 4.ukončenie vydávania prílohy Senior Relax - 13.1.2016 5.zmena periodicity vydávania na 5x ročne - 15.7.2021

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora