Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3020/09

1.
Názov periodickej tlače: FOREVER
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2000
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: odborné články lekárov, marketingové články, informácie o podujatiach spoločnosti, predstavovanie výrobkov FLP

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: zdravotníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
IČO: 35 711 248
telefón: 02/54 41 69 61
email: flpsr@foreverliving.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Forever Living Products Foreign, L.L.C.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
East McCormick Parkway 135S 7501, Scottsdale, Arizona 852 58, Spojené štáty americké
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla - 26.2.2010 2.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník od 1.1.2019

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora