Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3024/09

1.
Názov periodickej tlače: VILKA
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
1.VILKA - Košice 2.VILKA - Prešov 3.VILKA - Zemplín 4.VILKA - Tatry
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.03.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: reklamný časopis zameraný na rodinné domy a firmy šírený v jednotlivých regiónoch

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: inzertné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Môj Východ s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO: 46 817 492
telefón: 0905 493 862
email: nemcik@vilka.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Michal Nemčík
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Sokolovská 9, 058 01 Poprad
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena regionálnych vydaní - 28.5.2012 2.zmena vydavateľa - 28.1.2013 3.zmena vydavateľa - 29.9.2015 4.ukončenie vydávania reg.vydaní "VILKA Západ", "VILKA Sever" a "VILKA Juh" od 1.11.2015 5.zmena vydavateľa od 1.3.2017

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora