Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3025/09

1.
Názov periodickej tlače: Lekárnické listy
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 25.02.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: odborný časopis pre farmaceutov

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: zdravotníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
EDUFARM, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava
IČO: 35 714 433
telefón: 0911/776 035
email: peter.krajcovic@lekarnicke-listy.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Slovenská lekárnická komora
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava
IČO: 30 808 898
telefón: 02/69 20 29 486
email: sekretariat@slek.sk
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa a spoločníka - 24.10.2012

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora