Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3049/09

1.
Názov periodickej tlače: Vajnorské novinky
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 27.02.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: informácie zo života v mestskej časti Bratislava - Vajnory

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: obecné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
IČO: 36 772 054
telefón: 0911/630 601
email: schwab@vpsba.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
IČO: 00 304 565
telefón: 02/48 22 44 48
email: vajnory@vajnory.sk
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity - 20.7.2011 2.zmena vydavateľa - 6.2.2014

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora