Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3053/09

1.
Názov periodickej tlače: MAGAZÍN MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 15.07.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: odborná periodická publikácia, dopravná infraštruktúra, cestné, stavebné stroje, nové technológie, enviromentálne témy, materiály

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: ekonomika, hospodárstvo, technika, doprava
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
M.I.A s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Černyševského 46, 851 01 Bratislava
IČO: 36 287 075
telefón: +421 2 44 88 40 55, +421 911 448 840
email: kremnicka@ekomagazin.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Eugen Kánovics
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Maďarská 23A, 851 10 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla - 16.2.2012 2.zmena názvu periodickej tlače - 29.2.2016 3.zmena názvu periodickej tlače - 25.9.2018 4.zmena názvu periodickej tlače, zmena periodicity vydávania na štvrťročník - 14.4.2020 5.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 8.2.2023 6.zmena obsahového zamerania - 14.2.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora