Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3101/09

1.
Názov periodickej tlače: Bratislavské noviny
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.09.1998
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: spravodajstvo z Bratislavy

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
NIVEL PLUS s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
IČO: 35 712 058
telefón: 02/54 41 00 28
email: redakcia@banoviny.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
JOJ Media House, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
IČO: 45 920 206
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania - 21.9.2012 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 4.6.2014 3.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 10.8.2016 4.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 8.11.2016 5.zmena sídla vydavateľa - 27.4.2017 6.zmena periodicity vydávania na mesačník - 2.9.2020

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora