Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3136/09

1.
Názov periodickej tlače: Literárny týždenník
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1988
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: kultúra, literatúra, literárna kritika

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: kultúra, umenie, osveta
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Kultúrno-literárna akadémia, n.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Laurinská 780/2, 811 01 Bratislava
IČO: 50 589 148
telefón:
email: literarnakademia@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Spolok slovenských spisovateľov
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Laurinská 2, 815 84 Bratislava
IČO: 30 778 166
telefón:
email: spolspis@stonline.sk

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Impre Media, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Potočná 9531/40, 831 06 Bratislava
IČO: 47 249 170
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 20.2.2017 2.zmena sídla vydavateľa - 17.4.2020

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora