Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3200/09

1.
Názov periodickej tlače: Interdisciplinary Toxicology
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.03.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: anglický
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: toxikológia, farmakológia, biochémia, fyziológia

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: matematické a prírodné vedy, výskum
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
9.1.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 30 801 729
telefón: 02/59 41 06 64
email: mojmir.mach@savba.sk
9.2.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00 598 453
telefón: 02/59 41 06 52
email: michal.dubovicky@savba.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zápis spoluvydavateľa - 24.4.2015

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora