Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3240/09

1.
Názov periodickej tlače: Osemsmerovky
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.11.1990
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: zábava, osemsmerovky

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: zábava, hry, relax
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
TRIAN, spol. s r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 579 337
telefón: 048/41 55 037
email: trian@trian.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Dušan Čupka
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Internátna 67, 974 04 Banská Bystrica
IČO:
telefón:
email: trian@trian.sk

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Katarína Čupková
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Internátna 67, 974 04 Banská Bystrica
IČO:
telefón:
email: trian@trian.sk
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 9.5.2016

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora