Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3243/09

1.
Názov periodickej tlače: ai magazine
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.04.2008
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: automobilový priemysel

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: šport a motorizmus
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
LEADER press, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
IČO: 43 994 199
telefón: 041/56 53 240, 0905/495 177
email: ertlova@leaderpress.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PhDr. Eva Ertlová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nám. Ľ. Fullu 1666/14, 010 01 Žilina
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Vlasta Rafajová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
J. Hronca 3409/11, 010 01 Žilina
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Katarína Burýšková
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dedovec 1788/306, 017 01 Považská Bystrica
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla - 1.3.2011 2.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 23.2.2015 3.zmena sídla vydavateľa - 13.12.2017

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora