Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3430/09

1.
Názov periodickej tlače: MEDIKOM
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.03.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: informácie z pôsobenia Slovenskej lekárskej komory, právna a ekonomická poradňa pre lekárov, informácie o dianí v zdravotníctve, vzdelávanie a edukačné podujatia v zdravotníctve

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: zdravotníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: mediNEWS
periodicita vydávania prílohy: 1 x štvrťročne
obsahové zameranie prílohy: zdravotníctvo
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
LEKÁR, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
IČO: 35 947 349
telefón: 02/65 41 33 44
email: redakcia@lekom.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Slovenská lekárska komora
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Račianska 42/A, 831 02 Bratislava
IČO: 17 313 317
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu - 14.1.2011 2.doplnená príloha - od r.2011 3.zmena periodicity vydávania na 8x ročne - 13.10.2020

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora