Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3556/09

1.
Názov periodickej tlače: TOP CARS
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.02.2007
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: časopis pre priaznivcov značiek Jaguar, Volvo, Land Rover

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: šport a motorizmus
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Plynárenská 7/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35 874 546
telefón: 02/20 51 11 03
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
T.O.P. HOLDING, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
IČO: 36 675 059
telefón: 02/20 51 11 03
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa a periodicity vydávania na 3x ročne - 7.11.2016

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora