Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3641/09

1.
Názov periodickej tlače: ESTETICA CZ&SK
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2000
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: odborný časopis pre kaderníctva, kozmetiku a príbuzné odvetvia

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: iné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Igema, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Štefánikova 29, 811 05 Bratislava
IČO: 35 806 567
telefón: 0905/615 491
email: saloncasopis@stonline.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
RNDr. Alojz Pecho
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hrobákova 22, Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mariana Pechová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Beniakova 34, Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu periodickej tlače - 20.1.2012 2.zmena názvu periodickej tlače - 20.5.2014 3.zmena periodicity vydávania na 4x ročne - 27.1.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora