Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3668/09

1.
Názov periodickej tlače: General Physiology and Biophysics
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1982
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: mimo územia SR
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: anglický
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: časopis publikuje pôvodné vedecké práce z oblasti všeobecnej fyziológie, biofyziky a biochémie vypracované na bunkovej a molekulárnej úrovni

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: matematické a prírodné vedy, výskum
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Centrum biovied SAV, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 00 490 890
telefón: 02/32 29 55 30, 31
email: viera.kominkova@savba.sk, lubica.lacinova@savba.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 10.2.2016 2.zmena názvu vydavateľa - 14.2.2017 3.zmena periodicity vydávania na 6x ročne - 4.5.2021

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora