Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3676/09

1.
Názov periodickej tlače: REGIONPRESS
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
1.REGIONPRESS Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko 2.REGIONPRESS Bratislavsko západ 3.REGIONPRESS Bystricko-Brezniansko 4.REGIONPRESS Dunajskostredsko 5.REGIONPRESS Galantsko-Šaliansko 6.REGIONPRESS Gemersko-Rožňavsko-Rimavskosobotsko-Revúcko 7.REGIONPRESS Hlohovecko-Sereďsko 8.REGIONPRESS Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko 9.REGIONPRESS Komárňansko 10.REGIONPRESS Košicko 11.REGIONPRESS Košicko okolie 12.REGIONPRESS Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko 13.REGIONPRESS Levicko 14.REGIONPRESS Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko 15.REGIONPRESS Lučenecko-Veľkokrtíšsko-Poltársko 16.REGIONPRESS Malacko 17.REGIONPRESS Martinsko-Turčianskoteplicko 18.REGIONPRESS Michalovsko-Trebišovsko-Sobranecko 19.REGIONPRESS Nitriansko 20.REGIONPRESS Novozámocko 21.REGIONPRESS Oravsko-Dolnokubínsko-Námestovsko-Tvrdošínsko 22.REGIONPRESS Pezinsko 23.REGIONPRESS Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko 24.REGIONPRESS Popradsko-Kežmarsko 25.REGIONPRESS Považsko-Bystricko-Púchovsko 26.REGIONPRESS Prešovsko-Sabinovsko 27.REGIONPRESS Prievidzsko 28.REGIONPRESS Senecko 29.REGIONPRESS Senicko-Skalicko 30.REGIONPRESS Spišsko- Spišskonovovesko-Levočsko-Gelnicko 31.REGIONPRESS Topoľčiansko-Partizánsko-Bánovecko 32.REGIONPRESS Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko 33.REGIONPRESS Trnavsko 34.REGIONPRESS Zvolensko-Detviansko-Krupinsko 35.REGIONPRESS Žiarsko-Štiavnicko-Žarnovicko 36.REGIONPRESS Žilinsko-Bytčiansko 37.REGIONPRESS Zlatomoravsko 38.REGIONPRESS Ľubovniansko 39.REGIONPRESS Bratislavsko východ
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1997
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: inzercia, reklama, informácie z regiónu

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: inzertné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
REGIONPRESS, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36 252 417
telefón: 033/55 21 925, 0907/877 861
email: beckova@regionpress.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Z+M PRESS s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO: 51 034 930
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.doplnené reg. vydania "Regionálne noviny Zlatomoravsko" a "Regionálne noviny Ľubovniansko" - 19.6.2012 2.zmena periodicity reg. vydaní "Regionálne noviny Komárňansko" a "Regionálne noviny Zlatomoravsko" na dvojtýždenník - 1.1.2013 3.zmena názvu regionálnych vydaní na "Regionálne noviny Bratislavsko východ", "Regionálne noviny Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko" a "Regionálne noviny Bratislavsko západ" - 6.3.2014 4.zmena názvu regionálneho vydania "Regionálne noviny Nitriansko" na "Regionálne noviny Spravodaj Nitriansko" - 17.4.2014 5.zmena názvu regionálneho vydania "Regionálne noviny Spravodaj Nitriansko" na "Regionálne noviny Nitriansko" - 25.1.2016 6.zmena periodicity reg. vydaní "Regionálne noviny Komárňansko" a "Regionálne noviny Zlatomoravsko" na týždenník - 25.1.2016 7.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 24.11.2017 8.zmena obchodného mena vydavateľa - 9.8.2018 9.zmena názvu periodickej tlače a reg. vydaní - 12.11.2018 10.zmena v názve reg. vydaní - 16.11.2018 11.zmena sídla vydavateľa - 17.6.2020

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora