Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3683/09

1.
Názov periodickej tlače: Zdravotnícke noviny
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.03.1995
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: aktuálne informácie z oblasti zdravotníctva a odborná publicistika

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: noviny pre špecifické skupiny čitateľov
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: 1. Lekárske listy, 2. MEDICAL PRACTICE, 3. KOMPENDIUM MEDICÍNY, 4.FIT magazín
periodicita vydávania prílohy: 1. 1x týždenne, 2. 1x mesačne, 3. 1x týždenne, 4. 1x mesačne
obsahové zameranie prílohy: 1.-3. aktuálne informácie z oblasti zdravotníctva, 4. zdravý životný štýl
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MAFRA Slovakia, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava
IČO: 51 904 446
telefón:
email: ivan.netik@mafraslovakia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MAFRA, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, Česká republika
IČO: 45 313 351
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena obchodného názvu (Sanoma Magazines Slovakia, s.r.o. na ECOPRESS Magazines, s.r.o.) - 3.8.2010 2.zmena vydavateľa (ECOPRESS Magazines, s.r.o. na ECOPRESS, a.s.) - 12.1.2011 3.dopĺňa sa príloha "KOMPENDIUM MEDICÍNY" - 7.3.2012 4.zmena sídla a štruktúry vlastníckych vzťahov - 22.12.2014 5.doplnená príloha "Fit život" - 22.12.2014 6.zmena obchodného mena - 9.1.2015 7.zmena názvu prílohy - 23.4.2018 8.zlúčenie spoločnosti od 1.1.2020 9.zmena sídla vydavateľa - 12.1.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora