Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3775/09

1.
Názov periodickej tlače: SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ REVUE
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
SOCIAL AND ECONOMIC REVUE
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.10.2003
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: ekonomika, ekonómia, sociálna práca, sociálna politika, výsledky rozvoja vedy, integrácia vedeckých poznatkov do vzdelávacieho procesu - jazyk vydávania slovenský/nemecký/anglický/ruský

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: ekonomika, hospodárstvo, technika, doprava
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Študentská 2, 911 50 Trenčín
IČO: 31 118 259
telefón: 032/74 00 101
email: revue@tnuni.sk, karol.krajco@tnuni.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na 2x ročne od r. 2021

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora