Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3779/09

1.
Názov periodickej tlače: Záhorák
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1960
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: informácie z regiónu

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Záhorák, s. r. o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Námestie oslobodenia 2560/18A, 905 01 Senica
IČO: 47 704 217
telefón: 0905 656 605
email: zahorak@zahorak.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Energy Group, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Tehelňa 2595/40, 909 01 Sklica
IČO: 36 672 912
telefón:
email: vystavel@energygroupas.sk
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.oprava údajov - zmena zápisu vydavateľa - 12.3.2013 2.zmena vydavateľa - 23.5.2014 3.zmena vydavateľa od 1.3.2016 4.zmena sídla vydavateľa a štruktúry vlastníckych vzťahov - 20.4.2018 5.zmena v štruktúre vlastníckych vzťahov - 26.5.2021 6.zmena v štruktúre vlastníckych vzťahov - 15.6.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora