Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3780/09

1.
Názov periodickej tlače: BÁNOVSKÉ NOVINY
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 28.03.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojtýždenník
7.
Obsahové zameranie: infomácie o aktuálnom dianí v oblasti samosprávy a regionálneho spravodajstva, kultúry, športu

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mestské kultúrne stredisko, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34 103 775
telefón: 038/76 03 016
email: noviny@kulturabn.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: televíznej programovej služby

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa:Mestské kultúrne stredisko, s.r.o.
sídlo vysielateľa, miesto podnikania alebo adresa pobytu vysielateľa: Farská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Podiel vydavateľa periodickej tlače (v%)
1. na hlasovacích právach vysielateľa:
2. na základnom imaní vysielateľa: 100
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mesto Bánovce nad Bebravou
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nám. Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou
IČO: 00 310 182
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla - 30.1.2012 2.zmena periodicity vydávania na dvojtýždenník - 1.12.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora