Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3857/09

1.
Názov periodickej tlače: Delta FIRE PROTECTION & SAFETY, Scientific Journal
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: medzinárodný vedecký časopis uverejňujúci recenzované pôvodné vedecké články, prehľadové články, abstrakty príspevkov z medzinárodných konferencií krátke oznámenia z oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti, požiarneho inžinierstva, bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci, ochrany osôb a majetku, územný rozsah rozširovania aj mimo územia Slovenskej republiky, jazyk vydávania -slovenský/anglický/ruský/ukrajinský/poľský/maďarský/nemecký/čínsky/francúzsky

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: iné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Technická univerzita vo Zvolene
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
T.G.Masaryka 2571/41, 960 53 Zvolen
IČO: 00 397 440
telefón: 045/52 06 829
email: kacikova@tuzvo.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu periodickej tlače, územného rozsahu rozširovania, jazyka vydávania a obsahového zamerania - 24.9.2018

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora