Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 282/08

1.
Názov periodickej tlače: Fifík
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
Fifike
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.12.1990
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: pre deti - pomáha pri napĺňaní výchovno-vyučovacích cieľov

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: školstvo, pedagogika, vzdelávanie
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
AlleGro Plus, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Trajánova 872/3, 851 10 Bratislava
IČO: 50 890 816
telefón: 0915 769 763
email: magdalena.gocnikova@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Magdaléna Gocníková
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Trajánova 872/3, 851 01 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na 10x + dvojčíslo - 11.5.1999 2.zmena vydavateľa od 1.1.2016 3.zmena vydavateľa od 1.1.2018

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora