Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4009/10

1.
Názov periodickej tlače: Slovenské národné noviny
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 05.06.1990
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojtýždenník
7.
Obsahové zameranie: kultúrno-spoločenské

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: iné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: Orol Tatranský
periodicita vydávania prílohy: 1x mesačne
obsahové zameranie prílohy: priestor pre tvorbu mladých a začínajúcich autorov v literatúre (poézii, próze), výtvarnom umení, fotografii, predstavuje mladé talenty, odkrýva málo známe mladé tvorivé osobnosti minulosti
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
9.1.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Matica slovenská
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00 179 027
telefón: 043/38 12 840
email: snnredakcia@matica.sk
9.2.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Škultétyho 1, 036 01 Martin
IČO: 36 418 404
telefón: 043/49 06 877
email: info@vydavatel.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
9.2. Matica slovenská
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00 179 027
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 10.10.2011 2.zmena sídla vydavateľov - 8.4.2015 3.zmena periodicity vydávania na dvojtýždenník, doplnenie prílohy "Orol Tatranský" - 27.1.2021

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora