Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4011/10

1.
Názov periodickej tlače: Slavica Slovaca
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1965
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: odborný spoločenskovedný magazín slovenskej a svetovej slavistiky - jazyk vydávania slovenský/nemecký/anglický/francúzsky

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: iné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
9.1.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Slovenský komitét slavistov
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
IČO: 30 842 913
telefón: 02/59 20 94 12
email: peter.zenuch@savba.sk
9.2.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava
IČO: 31 750 940
telefón: 02/59 20 94 12
email: slavust@savba.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena spluvydavateľa, periodicity na 3x ročne a jazyka vydávania - 20.1.2011

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora