Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4012/10

1.
Názov periodickej tlače: SLOVENSKO - NÁRODNÉ SPEKTRUM
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1979
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: Príspevky z rozličných oblastí výskumu ústavov a vedeckých odborov Matice slovenskej, historické a literárne príspevky mapujúce najnovšie poznatky vo svojich oblastiach s dôrazom na národnú problematiku, ako aj články mapujúce udalosti našich národných dejín či prácu Slovákov v zahraničí, príspevky záujmových odborov Matice slovenskej podľa ich zamerania, ako aj príspevky z oblasti prírodných vied či národopisu a etnológie.

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: spoločenské vedy a výskum
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
9.1.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Matica slovenská
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00 179 027
telefón: 043/38 12 840
email: periodika@matica.sk
9.2.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Neografia, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Sučianska 39 A, 038 01 Martin
IČO: 31 597 912
telefón:
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľov - 8.4.2015 2.zmena názvu periodickej tlače, obsahového zamerania a periodicity vydávania na 2x ročne - 4.2.2020 3.zmena periodicity vydávania na štvrťročník - 27.3.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora