Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4303/11

1.
Názov periodickej tlače: Cyklistika
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 10.06.2011
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: šport

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: šport a motorizmus
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Sportmedia, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava
IČO: 43 878 971
telefón: 0915/725 198
email: robert.hostak@sportmedia.sk, simona.sturdikova@sportmedia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Robert Hošták
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kvetná 18, 903 01 Senec
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Jakub Smoliga
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Horná 49, 900 01 Modra
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Jaromír Kuchar
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Bárdošova 6, 831 01 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora