Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4309/11

1.
Názov periodickej tlače: ACTA EDUCATIONIS GENERALIS
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.06.2011
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: anglický
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: vedecká periodická publikácia, časopis je zameraný na humanitné a spoločenské vedy s dôrazom na pedagogické, psychologické a technologické aspekty vzdelávania

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: spoločenské vedy a výskum
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Vysoká škola DTI, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 342 645
telefón: 042/44 24 123
email: nociarova@dti.sk, atd@dti.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
DUPRES, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 304 654
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na 3x ročne - 16.6.2016 2.zmena názvu vydavateľa - 6.4.2017 3.zmena názvu periodickej tlače - 4.7.2017

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora