Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 329/08

1.
Názov periodickej tlače: Csallóköz
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.09.1991
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: informácie zo života regiónu

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
REMÉNY s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Gaštanový rad 4542/1B, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 771 457
telefón:
email: director@euacademia.eu
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
doc.,PaeDr., PhDr.,György Pál Pápay
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Gazdovský rad 1/2, 931 01 Šamorín
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 16.1.2009 2.doplnená pravidelná príloha - 7.10.2009 3.zmena vydavateľa - 9.2.2012 4.nový spoluvydavateľ - 29.1.2014 5.zmena názvu vydavateľa, zmena sídla oboch vydavateľov, zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 16.3.2017 6.zmena vydavateľa, názvu periodickej tlače, jazyka vydávania - 1.6.2017 7.zmena vydavateľa od 19.4.2022 8.zmena sídla vydavateľa, zrušenie pravidelnej prílohy Színes TV - 23.5.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora