Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4564/12

1.
Názov periodickej tlače: Báječná žena EXTRA ŠPECIÁL
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 07.03.2012
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: recepty

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: gastronómia, recepty
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
News and Media Holding a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 47 256 281
telefón: 02/32 15 33 11
email: igor.racicky@newsandmedia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
ESEMGE LIMITED
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor Limassol 3082, Cyperská republika
IČO: HE 343 382
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na 7x v roku - 29.4.2013 2.zmena právnej formy - 8.7.2014 3.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 15.8.2014 4.zmena vydavateľa - 2.9.2015 5.zmena periodicity vydávania na občasník - 8.6.2016 6.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od 20.5.2016 7.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 1.8.2018 8.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od decembra 2018

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora