Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4572/12

1.
Názov periodickej tlače: KOMÁRŇANSKÉ LISTY
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1998
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: informácie zo života mesta

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: obecné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
COM-MÉDIA, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nám. generála Klapku 1, 945 01 Komárno
IČO: 36 522 309
telefón: 035/77 13 488
email: kl@komarno.sk, tv@komarno.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: televíznej programovej služby

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa:COM-MÉDIA, s.r.o.
sídlo vysielateľa, miesto podnikania alebo adresa pobytu vysielateľa: Nám.generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Podiel vydavateľa periodickej tlače (v%)
1. na hlasovacích právach vysielateľa: 100
2. na základnom imaní vysielateľa: 100
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mesto Komárno
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nám. generála Klapku 1, 945 01 Komárno
IČO: 00 306 525
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na dvojtýždenník - 17.8.2016 2.zmena periodicity vydávania na mesačník - 8.3.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora