Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4632/12

1.
Názov periodickej tlače: TATRY MAGAZÍN
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 12.06.2012
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/anglický
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: informácie zo života v Nízkych a Vysokých Tatrách

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: cestovný ruch, turistika a telovýchova
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PROGRUP SK, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO: 51 014 751
telefón:
email: progrup@progrup.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Miloslav Bdžoch
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hviezdoslavova 27, 053 11 Smižany
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 20.3.2014 2.zmena vydavateľa od 1.7.2018

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora