Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4818/13

1.
Názov periodickej tlače: Sanarodnik (Krajan)
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 23.05.2008
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: život detí z bulharskej školy a škôlky v Bratislave, črty o Bulharoch žijúcich v SR, o ich potomkoch a priateľoch, ktorí prispievajú k upevneniu priateľstva medzi dvoma národmi, reportáže o podujatiach krajanov na Slovensku a okolitých štátoch, informácie o najdôležitejších udalostiach z Bulharskej republiky - jazyk vydávania slovenský/bulharský

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: národnosti, etnické skupiny, národnostná kultúra
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Bulharský kultúrny zväz
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Pražská 23, 811 04 Bratislava
IČO: 42 133 050
telefón: 02/48239153, 0907 759 230
email: bkz.ba1@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 22.9.2014

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora