Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4855/13

1.
Názov periodickej tlače: Ahoj Komárno
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 10.10.2012
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: kultúra a šport

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
22MEDIA s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno
IČO: 44 632 436
telefón: 0915/799 653
email: info@ahojkomárno.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ivan Horský
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Iža 445, 946 39 Iža
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Jozef Múcska
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Palatínova 55/2, 945 05 Komárno
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena obchodného mena a sídla vydavateľa - 16.4.2019

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora