Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5143/15

1.
Názov periodickej tlače: INAK OBDARENÍ
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.03.2015
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: pomôcky, terapie, zákony, nadácie, benefičné akcie pre zdravotne postihnuté osoby

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: iné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
SPIG, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Tulská 2, 960 01 Zvolen
IČO: 36 030 058
telefón: 045/53 30 300
email: ponicka@spig.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Petr Tatar
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
K Lukam 1476, 250 92 Šestajovice, Česká republika
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Michal Kubán
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Starohorská 68, 974 11 Banská Bystrica
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 20.3.2017 2.zmena periodicity vydávania na štvrťročník - 3.4.2018

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora